Sydfyenske Jernbaner| SFJ Bøger | Stationsbestyrere | Admin |


Stationsbestyrere ved de sydfynske baner

1 Forord
I forbindelse med Odense-Svendborg banens 100 års jubilæum i 1976 udarbejdede jeg den første fortegnelse over stationsbe­styrere på de sydfynske jernbanestrækninger. Denne fortegnelse er aldrig blevet udgivet, men er tid efter anden blevet tilsendt forskellige interesserede. Som grundlag for arbejdet fandtes stort set kun Sydfyenske Jernbaners journal (kaldet Korrespondance-Registratur) samt forskellige trykte fortegnelser. I den efterfølgende tid har jeg gennemgået Sydfyenske Jernbaneselskabs bestyrelsesprotokol, som jeg ikke kendte dengang, samt Svendborg-Nyborg banens personalesager 1897-1902, og dele af Sydfyenske Jernbaners personalesager. Mange nye oplysninger er derved kommet frem og er blevet anvendt i nærværende fortegnelse, der endvi­dere er blevet forsynet med datoer for tiltrædelse og afgang.

Følgende kilder har herefter været anvendt:
 • Sydfyenske Jernbaneselskabs bestyrelsesprotokoller 1-11 (Landsarkivet for Fyn)
 • Sydfyenske Jernbaner Korrespondance-Registratur 1-13 (Landsarkivet for Fyn)
 • Svendborg-Nyborg Banen, personalesager 1897-1902 (Landsarkivet for Fyn)
 • Sydfyenske Jernbaner, personalesager 1876-1949 (Landsarkivet for Fyn)
 • Årbog (Håndbog) for den danske Privatbanestand 1.-10. udgave 1906-1940.
 • Jernbane Lomme Kalender årgang 1896-1900.
 • Sydfyenske Jernbaners personalefortegnelse 1944-1947 og 1947-1949.
 • Buch og Gomard : Danmarks Jernbaner, Historisk og biografisk håndbog 1933-36.
 • "Vingehjulet", DSBs blad, senere "DSB Kommunikation" og "DSB-Bladet" 1949-1979.
 • Oplysninger fra DSB driftsområde Odense og DSB region Sydjylland-Fyn m.fl.
 • Stationsforstander C.C.Dresmers privatarkiv.

  Til fortegnelsen skal i øvrigt knyttes følgende bemærkninger:

  1. Navn
  Såfremt en stationsbestyrer har ændret navn, er det seneste navn anført i parentes. Hvor den pågældende har været ansat på flere stationer, er der kun anført 2 navne ved den station, hvor navneskiftet fandt sted.

  2. Titel
  Hvor ingen titel er nævnt, er denne stationsforstander - indtil 1897 stationsforvalter. Ellers er titlen angivet i parentes umiddelbart efter navnet. I øvrigt er anvendt følgende forkortelser :
 • ass. : assistent -fra 1946 trafikassistent
 • eks. : ekspeditrice
 • jeks. : jernbaneekspeditør
 • kst. : konstitueret
 • oass. : overassistent - fra 1946 overtrafikassistent
 • stfs. : stationsforstander
 • stm. : stationsmester
 • teks. : trafikekspedient
  Andre stillingsbetegnelser er nævnt fuldt ud.

  3. Tidligere beskæftigelse
  Tidligere beskæftigelse ved jernbanerne før udnævnelsen til stillingen i Sydfyenske Jernbaners ledelse eller som stations­bestyrer ved de sydfynske banestrækninger er anført, hvis den har været kendt. Såfremt vedkommende er kommet fra et andet banesel­skab end Sydfyenske Jernbaner er dette nævnt, således også ved DSB-ansatte efter 1949. Tidligere beskæftigelse for stationsbestyrere, der er kommet "udefra" - altså ikke fra nogen bane -, er normalt ikke nævnt. Det gælder især ekspeditricerne. Indtil omkring 1930 var disse næsten altid gift med banearbejdere eller baneformænd, men fra dette tidspunkt havde deres mænd ofte ingen tilknytning til banerne.

  Følgende baneforkortelser er anvendt:
 • ANSJ : Års Nibe Svenstrup Jernbane
 • DSB : Danske Statsbaner
 • LFJS : Lolland Falsterske Jernbaneselskab
 • OHJ : Odsherreds Jernbane
 • OKMJ : Odense Kerteminde Martofte Jernbane
 • OMB : Nordvestfyenske Jernbane
 • ØSJS : Østsjællandske Jernbane

  4. Ansættelse
  De fleste stationsbestyrere har i tidens løb været ansat som tjenestemænd, banearbejdere og portører dog først fra 1911-12. Ekspeditricer har derimod været ansat på månedsløn. Medens det i reglen ikke har været vanskeligt at ind­placere de fast ansatte, svigter kildemateria­let af og til ved de løst antagne, særlig i ældre tid ved SFJ og i nyere tid ved DSB. I perioder har stillinger været besat i kortere eller længere tid ved konstitution. Oplysninger herom er medtaget i det omfang, det er fremgået af kildematerialet.

  5. Afsked
  Såfremt en ansat er afskediget med pension eller af anden årsag, er der intet nævnt. Såfremt vedkommende er over­gået til en anden stilling ved banerne, er den ny stilling og eventuelt ny bane nævnt, men derimod ikke den senere karriere, med mindre der i denne indgår en stationsbestyrerstilling ved de sydfynske baner. Som det vil ses, er afskedigelsesdato og stations/banelukning ofte ikke den samme. Det skyldes, at de pågældende er fortsat i DSB's tjeneste som bil- eller postekspeditører. Hvis de på­gældende er overgået til tjeneste ved postvæsenet, er dette specielt nævnt.

  Slutord
  Såfremt jeg - da jeg gik i gang med denne opgave - havde vidst, hvor besværlig den ville være, havde jeg nok tænkt mig om to gange!

  Risskov, juni 2001

  Lars Viinholt-Nielsen
  Stationsoversigt:

  Odense-Svendborg
  Odense Sydbanegård
  Fruens Bøge
  Hjallese
  Højby
  Årslev
  Pederstrup
  Ringe
  Rudme
  Kværndrup
  Stenstrup
  Stenstrup Sidespor
  Kirkeby
  Sørup
  Svendborg


  Ringe-Fåborg

  Boltinggård
  Espe
  Højrup
  Hågerup
  Korinth
  Grønderup
  Pejrup
  Katterød
  Fåborg


  Nyborg-Ringe

  Lamdrup
  Refs Vindinge
  Ørbæk
  Ellested
  Fjellerup
  Ryslinge

  Nyborg-Svendborg
  Nyborg Lokalstation
  Bynkel
  Slude
  Frørup
  Øksendrup
  Rygård
  Hesselager
  Gudme
  Oure
  Vejstrup
  Skårup
  Holmdrup
  Svendborg SNB

  Odense-Nr. Broby-Fåborg
  Dalum
  Skt.Klemens
  Bellinge
  Fangel
  Nørre Søby
  Allested
  Ståby
  Brobyværk
  Nørre Broby
  Ernebjerg
  Trunderup
  Jordløse
  Håstrup
  Stensgård
  Millinge

  Svendborg-Fåborg
  Egense
  Ollerup
  Vester Skerninge
  Ulbølle
  Vester Åby